Privacyverklaring Kompaszaal (KZ)

Toevoegen: cookies

De Kompaszaal (KZ) en de AVG – mei 2018 

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie in werking getreden. De AVG heeft als doel om te zorgen dat de persoonsgegevens die wij van u verzamelen zo goed mogelijk worden beschermd. In dit document geven we aan hoe we uw persoonsgegevens verwerken.

Bij vragen kunt u ons kantoor bereiken op 020 519 9596 of via info@kompaszaal.nl

Met vriendelijke groet,

De Kompaszaal (KZ)

De Kompaszaal (KZ), gevestigd aan KNSM-Laan 311, 1019LE in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en zakelijke klanten en wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens:

De Kompaszaal (KZ)

KNSM-Laan 311

1019 LE Amsterdam

Teodora Kasabova is de Functionaris Gegevensbescherming van De Kompaszaal (KZ) en is te contacten voor vragen via info@kompaszaal.nl.

 

Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende:

  1. Aanmelden voor de nieuwsbrief: Als zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief via de website dan verwerken wij in ons systeem uw naam en e-mailadres. De gegevens worden verwerkt voor het versturen van onze nieuwsbrief en activiteiten. U kunt u via de nieuwsbrief ook weer uitschrijven. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen. 
  2. Boekingen en reserveringen voor een evenement of (vergader)locaties: Indien u via email, offerte formulier of telefonisch een reservering plaatst dan verwerken voor de offerte: uw bedrijfsnaam, naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de communicatie m.b.t. een offerte en/of boeking van een evenement of (vergader)locatie. Na de boeking zullen de gegevens ook gebruikt worden voor het verwerken van de factuur die wij digitaal versturen. Indien de facturatie via een van onze partner locaties geschiedt ontvangen zij uw gegevens voor verwerking van de factuur. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen. 
  3. Boekingen voor particuliere events: catering, privé-diners of evenementen. Indien u via email, offerte formulier of telefonisch een reservering plaatst dan verwerken wij in ons systeem uw, naam, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van offerte, de betaling maar ook ten behoeve van communicatie met u. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen. 
  4. Financiële administratie: De Kompaszaal (KZ) is wettelijk verplicht om wanneer zij u een factuur stuurt deze factuur te bewaren. Ten behoeve van het opstellen van de factuur worden uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt.

Grondslag en doel

De Kompaszaal (KZ) verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van tussen u en haar gesloten overeenkomst(en), ten behoeve van een wettelijke verplichting, in het kader van de behartiging van gerechtvaardigde belangen en/of op grond van door u gegeven toestemming of wettelijke plicht. In het hiernavolgende overzicht kunt u zien welke rechtsgrond welk doeleinde voor de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kompaszaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Kompaszaal (KZ) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Kompaszaal (KZ)) tussen zit. De Kompaszaal (KZ) gebruikt het volgende computerprogramma: Mailchimp (Nieuwsbrief en persberichten, mail progrogramma) 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Kompaszaal (KZ) verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden en zij verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Zij maakt bij de verwerking wel gebruik van derden (verwerkers) die op basis van hun taak eveneens te maken hebben met uw persoonsgegevens. Dat zijn: Google Analytics 

Met Google Analytics meten wij het website bezoek en hoe onze website gebruikt wordt. Google Analytics verzamelt het IP-adres, informatie over de browser en informatie over de schermresolutie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die De Kompaszaal (KZ) gebruikt op haar website voor de volgende doeleinden: 

Doeleinde 

Rechtsgrond

Nieuwsbrief

Toestemming 

Boekingen & reserveringen

Uitvoering overeenkomst

Financiële administratie

Wettelijke plicht

 

Bewaartermijnen

De Kompaszaal (KZ) hanteert de volgende bewaartermijnen: 

Nieuwsbrief: tot afmelding 

Boeking & reservering: 3 jaar na laatste klantcontact 

Financiële administratie: 7 jaar 

Beveiliging

De Kompaszaal (KZ) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens. Daarnaast worden alle persoonsgegevens via een beveiligde SSLverbinding verstuurd. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@kompaszaal.nl.

De Kompaszaal (KZ) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen door een mail te sturen naar info@kompaszaal.nl. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@kompaszaal.nl

De Kompaszaal (KZ) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aangezien uw privacy bij De Kompaszaal (KZ) van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen uiteraard ook op onze website worden gepubliceerd. 

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van De Kompaszaal (KZ), dan kunt u een e-mail sturen naar info@kompaszaal.nl

Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. 

Met vriendelijke groet, 

Namens De Kompaszaal (KZ), 

Teodora Kasabova

De Kompaszaal

KNSM-Laan 311

1019LE Amsterdam

info@kompaszaal.nl

www.www.kompaszaal.nl

020 519 9596